Затверджено бюджет смт Муровані Курилівці на 2016-й рік.

УКРАЇНА

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 7 скликання

4   сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я    № 21

24.12.2015р.
Про селищний  бюджет
на 2016 рік

 

Відповідно до п. 23 частини 1 ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 9 ст. 76 і 77, Бюджетного Кодексу України, селищна рада В И  Р І Ш И Л А:

 1. Установити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2016 рік у сумі 5860800 грн., у тому числі: доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 5607400 грн., доходи спеціального фонду бюджету у сумі 253400грн., згідно із додатком 1 цього рішення.
 2. Затвердити загальний  обсяг видатків  селищного бюджету на 2016 рік у сумі 5860800 грн., у тому числі: обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 5607400 грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 253400 тис.грн. згідно із додатком 2 цього рішення.
 3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів селищного  бюджету у сумі 3000 грн.
 4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2016 рік, що отримуються з районного бюджету  згідно із додатком 3 цього рішення:
  • інша субвенція з районного бюджету органам місцевого самоврядування на утримання дитячих дошкільних закладів в сумі 2164400 грн.
 5. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів , що передаються з  селищного бюджету до районного бюджету згідно із   додатком 3 цього рішення:
  • КТКВК  250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 111000 грн., в тому числі:
  • фінансування районного відділу освіти на утримання загальноосвітньої школи І-ІІІ № 2 - 11000 грн.,
  • на утримання  редакції районної газети «Наше Придністров’я»  – 15000 грн.,
  • на утримання комунальної установи « Мурованокуриловецький районний трудовий архів »– 5000 грн.,
  • на утримання комунального підпрємства « Мурованокуриловецька районна редакція ефірного радіомовлення» – 5000 грн.,
  • на утримання фахівця із соціальної роботи – 45000 грн.,
  • для впровадження та реалізації Регіональної програми індивідуального житлового будівництва “Власний дім” на  2013-2016 роки - 30000 грн.
 6. Визначити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2016 рік:
  • оплата праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  • трансферти населенню;
  • трансферти місцевим бюджетам;
 7. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм  в сумі 1711920 грн. згідно із додатком 4 цього рішення.
 8. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення,  які споживаються бюджетними установами. Зобов’язати керівників дошкільних закладів освіти затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 9. Надати право селищному голові отримувати в органах Державної казначейської служби України короткотермінові позики для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних  із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енргоносіїв в межах планового бюджетного періоду.
 10. Враховуючи норми частин третьої, сьомої, восьмої та десятої статті 23 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, з наступним затвердженням рішенням сесії селищної ради, здійснювати у міжсесійний період зарахування, розподіл і перерозподіл субвенцій та додаткових дотацій з державного та місцевих бюджетів і вносити відповідні зміни до селищного бюджету.
 11. Установити на 2016 рік   виплату  на поховання  непрацюючих громадян селища в сумі  1000 грн.
 12. Додатки 1 – 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань  бюджету , фінансів та цін, соціально-економічного розвитку,комунальної власності,роботи промисловості, торгівлі, громадського харчування, роботи транспорту та зв’язку, регуляторної політики та житлово-комунального господарства (Дідушок Л.Б.).

 

             Селищний голова                   Г.М.Цибульська

 

 

Додаток 1
до рішення  4  сесії
селищної ради  7  скликання 
від 24 грудня 2015 року № 21

Доходи селищного бюджету на 2016 рік
(грн.)

Код Найменування доходів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 3304100,00   0,00 3304100,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 12000,00   0,00 12000,00
11020000 Податок на прибуток підприємств 12000,00   0,00 12000,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 12000,00   0,00 12000,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 2000000,00   0,00 2000000,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 2000000,00   0,00 2000000,00
18000000 Місцеві податки 1290850,00   0,00 1290850,00
18010000 Податок на майно 760850,00   0,00 760850,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 50850,00   0,00 50850,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 55000,00   0,00 55000,00
18010600  Орендна плата з юридичних осіб 270000,00     270000,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 24000,00     24000,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 336000,00     336000,00
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25000,00     25000,00
18050000 Єдиний податок 530000,00   0,00 530000,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  155000,00   0,00 155000,00
18050400 Єдиний податок з фізичних  осіб  375000,00     375000,00
19000000 Інші податки та збори 1250,00   0,00 1250,00
19010000 Екологічний податок 1250,00   0,00 1250,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  700,00   0,00 700,00
19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

 

550,00     550,00
20000000 Неподаткові надходження 138900,00 253400,00 0,00 392300,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  138900,00   0,00 138900,00
22010000 Плата за надання  адміністративних послуг 80000,00     80000,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 80000,00     80000,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 39400,00   0,00 39400,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  39400,00   0,00 39400,00
22090000 Державне мито 19500,00   0,00 19500,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   4000,00   0,00 4000,00
22090200 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян Укараїни 9000,00     9000,00
22090400 Державне мито, не віднесене до інших категорій 6500,00     6500,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   0,00 253400,00 0,00 253400,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  0,00 253400,00 0,00 253400,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  0,00 248400,00 0,00 248400,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   0,00 5000,00 0,00 5000,00
40000000 Офіційні трансферти 2164400,00   0,00 2164400,00
41000000 Від органів державного управління 2164400,00   0,00 2164400,00
41030000 Субвенції 2164400,00   0,00 2164400,00
41035000 Інші  субвенції 2164400,00   0,00 2164400,00
  Всього доходів 5607400,00 253400,00 0,00 5860800,00

 

Селищний  голова                                            Г.М.Цибульська

 

 

Додаток 2
до рішення 4 сесії
селищної ради 7 скликання
від 24 грудня 2015 року №21

Розподіл видатків селищного бюджету на 2016 рік
(грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них: видатки розвитку Всього видатки споживання з них: видатки розвитку з них бюджет розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01   Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 5517400 5067400 2376920 416720 290000 253400 253400 0,00 0,00 90000 90000 5860800
010000   Державне управління  749757 749757 477430 42920 0,00 5000 5000 0,00 0,00 0,00 0,00 749757
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 749757 749757 477430 42920 0,00 5000 5000 0,00 0,00 0,00 0,00 749757
070000   Освіта 2983723 2983723 1796780 293800 0,00 248400 248400 0,00 0,00 0,00 0,00 2983723
070101 0910 Дошкільні заклади освіти 2983723 2983723 1796780 293800 0,00 248400 248400 0,00 0,00 0,00 0,00 2983723
090000   Соціальний захист та соціальне забезпечення  33630 33630 10000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33630
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 20000 20000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000
090501   Організація та проведення громадських робіт 13630 13630 10000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13630
100000   Житлово-комунальне господарство  1114500 664500 92710 80000 450000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1114500
100202 0620 Водопровідно-каналізаційне господарство 450000 0,00 0,00 0,00 450000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450000
100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 664500 664500 92710 80000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664500
110000   Культура і мистецтво 8000 8000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000
110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 8000 8000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000
150000   Будівництво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150101 0490 Капітальні вкладення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170000   Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 583790 583790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583790
170703 0456 Видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 583790 583790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583790
250000   Видатки, не віднесені до основних груп  134000 134000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134000
250380 0180 Інші субвенці 111000 1110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134000
250404 0133 Інші видатки 23000 23000                    
    Всього 5517400 5067400 2376920 416720 290000 253400 253400 0,00 0,00 0,00 0,00 5860800

 

Селищний голова                                                Г.М.Цибульська 

 

 

Додаток 3
до рішення 4 сесії
селищної ради 7 скликання
від 24 грудня 2015 року №21

Показники міжбюджетних трансфертів між селищним та районим бюджетом на 2016 рік
(грн.)

Назва бюджету Міжбюджетні трансферти,що передаються із загального фонду селищного бюджету районного бюджету Міжбюджетні трансферти, що одержуються із загального фонду районного бюджету
Інша субвенція
Інша субвенція (на освіту)
Селищний 111000 2164400
Всього: 111000 2164400

 

Селищний голова                                                                 Г.М.Цибульська       

 

Додаток 4
до рішення 4 сесії
селищної ради 7 скликання
від 24 грудня 2015 року № 21

Перелік
місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів селищного бюджету у 2016 році
(грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
01 Селищна рада 1711920   1711920
090501   Організація і проведення громадських робіт Програма зайнятості територіальної громади смт.Муровані курилівці Мурованокуриловецького району Вінницької області на 2016-2017 роки” 13630   13630
100202 0620 Водопровідно-каналізаційне господарство Програма економічного і соціального розвитку смт.Муровані Курилівці на 2016 рік. 450000   450000
100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Програма економічного і соціального розвитку смт.Муровані Курилівці на 2016 рік. 664500   664500
170703 0456 Видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Програма економічного і соціального розвитку смт.Муровані Курилівці на 2016 рік. 583790   583790
    Всього:   1711920   1711920

  

Селищний голова                                     Г.М.Цибульська

 

 

УКРАЇНА

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

       7  скликання

       4  сесія

  

Р І Ш Е Н Н Я  №     проект

 

24.12.2015 р.

Про кошторис селищної ради на 2016 рік.

 

Відповідно до п. 5 ст.26 п.3 ст.42 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити кошторис видатків на утримання апарату селищної ради на 2016 рік в сумі 749457 грн. згідно з  додатком.

 

 Селищний голова                                    Г.М.Цибульська

 

 

 

Додаток
до рішення 4 сесії
Мурованокуриловецької селищної ради
7 скликання № від 24 грудня 2015 року.
 

К О Ш Т О Р И С
видатків на утримання апарату
Мурованокуриловецької  селищної ради

 

Показники Код економічної класифікації Всього на рік грн.
Видатки всього Х 749757
Поточні видатки 2000 749757
Оплата працівників бюджетних установ 2110 477430
Заробітна плата 2111 477430
Нарахування на заробітну плату 2120 173307
Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних  установ 2200 98520
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 25600
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 28500
Видатки на відрядження 2250 1500
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 42920
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 800
Оплата електроенергії 2273 11520
Оплата інших енергоносіїв 2275 30600
Інші видатки 2800 200

  

Селищний голова                                               Г.М.Цибульська