УКРАЇНА

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

7 скликання

    2     сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я     № 8

 

01.12.2015р.

Про затвердження  положення  про
виконавчий комітет
Мурованокуриловецької селищної
ради 7 скликання.

 

Керуючись ст. 52 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  положення про виконавчий комітет  Мурованокуриловецької селищної  ради 7 скликання ( додається). 

 

                        Селищний  голова                                   Г.М.Цибульська

 

 

 

                                                                                                                                Додаток
                                                                                                                     до  рішення 2 сесії селищної
                                                                                                                           ради 7  скликання
                                                                                                                         від 01.12.2015р.  № 8

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про виконавчий комітет Мурованокуриловецької

селищної  ради .

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.  

 

1. Виконавчим органом Мурованокуриловецької селищної ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

2. Виключно на пленарному засіданні селищної ради вирішується питання про  утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією селищного голови

3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно селищного    голови, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря виконавчого комітету, а також спеціалістів селищної ради та інших осіб.

4. До складу виконавчого комітету селищної ради входить також за посадою секретар відповідної ради.

5. Очолює виконавчий комітет Мурованокуриловецької селищної ради – селищний голова. За рішенням ради функції секретаря виконавчого комітету може здійснювати секретар селищної ради.

6. На осіб, які входять до складу виконавчого  комітету ради і працюють в ньому на постійній основі , поширюються вимоги щодо обмеження  сумісності їх діяльності з іншою роботою ( діяльністю).

7. Виконавчий комітет селищної ради є  підзвітним і підконтрольним селищній раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також під контрольним відповідним органом виконавчої влади.

8. До складу виконавчого комітету селищної ради  не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря ради.

9. Виконавчий комітет селищної ради розглядає і вирішує питання віднесені Законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні” до відання виконавчих органів ради. Виконавчий комітет селищної ради здійснює реалізацію делегованих повноважень державної виконавчої влади у відповідності зі ст.. 143 Конституції України ,ст..27-38 Закону  України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Виконавчий комітет селищної ради:

· попередньо розглядає проекти місцевих  програм соціально- економічного і   культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що  виносяться на розгляд відповідної ради ;

· координує діяльність виконавчих  органів ради, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

· має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому інших  виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

10. Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання.

 

2.ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

Виконком колегіально вирішує питання віднесені до його галузевої компетенції у відповідності до перспективного та квартальних планів роботи.             Проекти перспективних і квартальних  планів роботи готуються секретарем виконкому , заступником селищного голови з питань діяльності  виконавчих органів ради за участю членів виконкому і за консультацій з постійними комісіями. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Засідання виконкому, проводиться один раз в місяць.

Всі хто запізнився до початку засідання зобов’язані дати пояснення про  причини запізнення.

Тривалість засідання не може перевищувати трьох годин з 10-хвилинною перервою після двох годин роботи.

Доповідь, інформація чи повідомлення не повинні перевищувати 10 хвилин

Тривалість виступів в обговоренні по  повідомленнях і доповідях – 5 хвилин.

Якщо внесене в квартальний план засідань виконкому питання у встановлені строки не підготовлене і не винесене на розгляд виконкому, спеціаліст, відповідальний за підготовку цього питання, зобов’язаний дати письмове пояснення виконавчому комітету щодо причин невиконання плану.

Про скликання позачергового виконкому селищної ради селищний голова видає розпорядження.

Підготовка засідань виконкому, питань, що виносяться на його розгляд покладається на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, спеціалістів селищної ради.

Довідка по перевірці питання до засідання виконкому представляється селищному голові, заступнику та секретарю виконкому.

Селищний голова веде засідання виконавчого комітету, доводить до відома     членів виконкому порядок денний і регламент роботи виконкому.

Засідання  виконкому, як правило, проводяться  в приміщенні виконкому в присутності осіб, запрошених чи викликаних на засідання.

Список осіб, запрошених і тих, що викликаються на засідання виконкому з  визначенням часу їх прибуття на засідання,  складається заступником селищного голови, або  селищним головою. Секретар виконкому оповіщає запрошених                         ( викликаних) про час прибуття на засідання виконкому, завчасно ознайомлює кожного з проектом рішення по питанню, що його стосується.

Особи, що беруть участь в засіданні виконкому, обговорюють питання, вносять пропозиції, але при вирішенні питання мають дорадчий голос.

Заступник селищного голови готує необхідні матеріали по кожному пункту порядку денного. Проекти рішень  та інші матеріали повинні вміщувати вмотивовану думку всіх зацікавлених органів по питаннях, що вносяться на обговорення. Кожен член виконкому повинен бути ознайомлений з матеріалами по всіх пунктах порядку денного.

Жодне питання не може бути внесене в порядок денний без проекту рішення, який висвітлює точку зору виконкому.

Якщо вноситься проект рішення, що встановлює завдання для органів підпорядкованих чи підзвітних виконкому, то в ньому визначаються шляхи його виконання, об’єм  роботи  або перелік заходів, особи,  відповідальні за реалізацію рішення у вказаний  термін.

Якщо вноситься проект рішення, що має по своєму змісту координаційне значення, то в ньому формуються вказівки та пропозиції для органів, що  підконтрольні виконкому в межах його компетенції, вказується об’єм роботи, адресат, а також термін виконання.

Текст рішення повинен складатися з двох частин: констатуючої та вирішальної. Констатуюча частина не обов’язкова для кожного рішення.

Вирішальна частина  викладається в наказовій формі і повинна мати собі конкретний перелік дій або заходів з зазначенням виконавця та строку виконання.

Передостанній  пункт кожного рішення повинен визначати хто і коли  повинен доповісти про виконання рішення.

В останньому пункті вирішальної частини вказується організація або  службова особа, на яку покладається контроль за виконанням рішення.

Проект  рішення повинен бути ретельно відредагований, надрукований на відповідному бланку, завізований складачами і керівником організації, яка вносить на розгляд виконкому цей проект, та погоджений з керівниками зацікавлених організацій.

         Завізовані проекти рішень подаються  заступнику селищного голови не пізніше, ніж за 3 днів до засідання виконкому.

Заступник  селищного голови при перегляді проектів рішення зобов’язаний:

· Перевірити відповідність проекту діючому законодавству;

· Перевірити  і уточнити редакцію проекту, забезпечити чітке, ясне викладання визначених у ньому заходів, не допускати повторення  записів, а також дублювання проекту з попередніми записами, уточнити найменування організацій, вказаних у  тексті проекту.

Після перевірки і уточнення проекти рішень і документи до них подаються  селищному голові.

У разі порушення встановленого порядку підготовки документів до розгляду виконкому  заступник селищного голови доповідає селищному голові, який вирішує, чи буде це питання розглядатися на засіданні, чи  буде зняте з порядку денного.

Члени виконкому та всі зацікавлені особи ознайомлюються з проектом рішення до початку засідання виконкому.

Особи, які одержали проекти рішення та інші документи, до засідання виконкому уважно їх вивчають і  у разі потреби чітко формують свої зауваження  і пропозиції.

Організаційно-технічне обслуговування засідання виконкому покладається на заступника селищного голови.

Селищний голова не може відкрити і вести засідання, якщо встановлена відсутність кворуму.

На кожному засіданні виконкому селищний голова інформує про видані ним розпорядження.

В процесі обговорення питання на засіданні члени виконкому можуть:

· Вимагати від особи, що доповідає, по питанню, пояснень та додаткового мотивування;

· Внести пропозиції про зміни окремих частин рішення чи про його доопрацювання;

· Відкласти обговорення питання, з пропозицією про перенесення його в  порядок денний наступного засідання виконкому.

Всі ці питання вирішуються  шляхом колегіального обговорення, а в разі  потреби – голосуванням.

Рішення виконавчого комітету приймаються більшістю від загального складу виконавчого комітету.

Рішення виконавчого комітету, прийняті  в межах його повноважень , набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих актів у дію.

 

         3. ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

 

Проекти рішень, прийняті на засіданні виконкому з виправленнями і  доповненнями, передаються особам, які готували проекти, для внесення виправлень і доповнень, після чого повертаються секретарю для остаточного оформлення і підпису.

До рішення, яке підготовлене на підпис, виконавці додають список організацій і осіб, яким воно повинно бути розіслане  (листок розсилки).

Прийняті виконкомом рішення підписуються селищним головою , доводяться до виконавців не пізніше семиденного строку і є обов’язковими для виконання.

Рішення, що доставляються кур’єром, передаються місцевим адресатам під розписку в розносній книзі.

Рішенням  виконкому надається  порядковий номер у межах календарного року.

Відповідальність за своєчасне розмноження, оформлення, облік та розсилку рішень несе секретар виконкому.

Забороняється внесення виправлень в оригінали прийнятих рішень. В разі виявлення в рішенні помилок, про це доповідається селищному голові.

Копіювання рішень виконкому допускається тільки з дозволу голови.

Робота над протоколами засідань виконавчого комітету здійснюється секретарем виконкому.

Протоколи засідань виконкому нумеруються в межах календарного року, текст протоколу повинен складатися з двох частин: вступної і основної.

У вступній частині протоколу засідання виконкому зазначаються ініціали і прізвища селищного голови і секретаря виконкому, заступника селищного голови, членів виконкому, а також кількість запрошених та  порядок денний   з  переліком  питань,  що підлягають розгляду, з зазначенням посад, ініціалів і прізвищ доповідачів та співдоповідачів.

Список  запрошених з зазначенням  посад і організацій, які вони  представляють, додається до  протоколу  або друкується безпосередньо на титульній сторінці.

Основна частина тексту протоколу повинна складатись з  розділів, які відповідають порядку денному.

Текст кожного розділу протоколу, як  правило, повинен складатися з трьох  частин: слухали, виступили, вирішили.

Перед частиною розділу   “слухали” в протоколі ставиться номер питання порядку денного.

Слово  СЛУХАЛИ  друкується великими літерами від межі лівого поля, після  чого  ставиться двокрапка.

В наступному рядку ( з абзаца) зазначається назва питання, ініціали і прізвища доповідача, співдоповідача.

Частина розділу протоколу “виступили” починається словом ВИСТУПИЛИ, яке друкується великими літерами від межі лівого поля, після чого ставиться двокрапка.

В наступному рядку (з абзаца) подається перелік осіб, що взяли участь у  обговоренні питання з зазначенням  ініціалів і прізвищ.

Якщо те чи інше питання порядку денного приймається без обговорення, в протоколі робиться запис “прийнято без обговорення”.

Частина розділу протоколу “вирішили” починається словом ВИРІШИЛИ, яке друкується великими літерами від межі лівого поля, після чого ставиться двокрапка.

Текст прийнятого рішення починається з нового рядка ( абзаца). В тому  випадку, коли воно не подається, зазначається, що рішення додається до протоколу.

Матеріали протоколу  брошуруються в обкладинку з цупкого паперу з друкованим текстом:

“Протокол  № 1 засідання виконавчого комітету  Мурованокуриловецької селищної  ради. Дата засідання”.

Перший примірник протоколу зберігається в справах виконкому з доданими до нього первинними документами ( записками, довідками і т.ін.), а також оригіналами проектів рішень, завізованих відповідними особами, і передбачені для  довідкової та іншої роботи апарату виконкому.

В  протоколі   засідання  виконкому не допускаються ніякі помарки та  виправлення. В разі необхідності внесення коректив в ту чи іншу сторінку протоколу вона передруковується.

Протоколи засідань виконкому підписуються головуючим на засіданні виконкому .

Копії рішень виконавчого комітету з питань делегованих повноважень  надсилаються  райдержадміністрації в разі необхідності.

 

 

               Селищний голова                        Г.М.Цибульська